ПРОТОКОЛ №1

за провеждане на събрание за избор на членове на обществения съвет при ДГ „Калинка“-кв.Рудник, гр.Бургас

Днес 08.12.2016г. в ДГ“Калинка“ – кв.Рудник, гр.Бургас, от 18,00ч. се проведе събрание за избор на членове на обществен съвет, при следния дневен ред:

  1. Запознаване на родителите със Заповед № 77 на директора на ДГ за броя на редовните и резервни членове на обществения съвет.
  2. Представяне на всеки един присъстващ пред останалите.
  3. Предложения и избор на редовни и резервни членове на обществения съвет.

На проведеното събрание присъстваха 10 родители, директор и главен учител.

По т.1 от дневния ред бе обявена численост от 5 редовни членове(4 представители на родителите и 1 представител на общ.Бургас) и 2 резервни членове от представителите на родителите.

Присъстващите се представиха и се премина към предложения и гласуване.

За редовни членове бяха избрани:

1.Катя Димитрова Христова– изявен общественик в кв.Рудник – гласували 9, „За“ – 9; Против – 0; Въздържали се – 0

2.Хамиде Сали Сали – родител на Коста от І гр. „Теменужка“- гласували 9; „За“ – 9; Против – 0; Въздържали се – 0

3.Нефисе Ахмед Махмуд – родител на Дилек от ІІІгр. „Маргаритка“- гласували 9, „За“ – 8; Против – 0; Въздържали се – 1

4.Ренета Андреева – родител на Стилиян и Радослав отІІ-а и І-а гр. кв.“Черно море““- гласували 9, „За“ – 8; Против – 0; Въздържали се – 1

За резервни членове бяха избрани:

  1. Десислава Петрова Генова – родител на Петя Грънчарова ІІгр. – гласували 9, „За“ – 9; Против – 0; Въздържали се – 0
  2. Златка Стоянова Шарапова– родител на Елена от Ігр. „Теменужка“ – гласували 9, „За“ – 7; Против – 0; Въздържали се – 2

Всеки член на обществения съвет подписа декларация, с която декларира, че не е в трудови правоотношения с ДГ „Калинка“, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер; не е член на настоятелството на детската градина; не е изпълнител по договор, възложител по който е детската градина.

С изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито.

08.12.2016г.                                              Протоколчик:…………………………..

Гл.учител Р.Николова

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *