ПРОТОКОЛ № 2

за провеждане на учредително заседание за избор на Председател, Зам.председател и секретар на обществения съвет при ДГ „Калинка“-кв.Рудник, гр.Бургас

Днес 21.12.2016г. в ДГ“Калинка“ – кв.Рудник, гр.Бургас, от 17,30ч. се проведе учредително събрание при следния дневен ред:

  1. Запознаване със Заповед №75 на директора на ДГ „Калинка“
  2. Запознаване със Заповед №76 на директора на ДГ „Калинка“
  3. Избор на Председател, Зам.председател и секретар на обществения съвет при ДГ „Калинка“.
  4. Избор на представител на обществения съвет при изготвяне на Етичен кодекс на ДГ.
  5. Избор на представител на обществения съвет присъстващ в педагогическите съвет на ДГ.

На учредителното събрание присъстват 5 редовни членове на Обществения съвет при ДГ „Калинка“ – имащи право на глас, Директорът на ДГ и Гл.учител – без право на глас.

Всички присъстващи са вписани в присъствен списък.

Дневният ред бе приет единодушно от членовете на обществения съвет. Присъстващите бяха запознати със Заповедта на директора, съдържаща информация относно поканата за свикване на обществения съвет и заповед за поименния списък на редовните и резервни членове на съвета.

По т.3 членовете обсъдиха, предложиха и гласуваха своите решения :

Председател на обществения съвет при ДГ „Калинка“ – Катя Христова

Зам. председател на обществения съвет при ДГ „Калинка“ – Ренета Андреева

Секретар на обществения съвет при ДГ „Калинка“ – Хамиде Сали

Представител на обществения съвет при изготвяне на Етичен кодекс на ДГ – Нефисе Ахмед Махмуд

Представител на обществения съвет присъстващ в  педагогическите съвет на ДГ – Катя Христова

С изчерпване на всички точки от дневния ред, събранието бе закрито.

21.12.2016г.                                                         Секретар: Хамиде Сали

Подпис:………………………

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *