БЮДЖЕТ 2016г.

ЦДГ № 4“Калинка“

БЮДЖЕТ 2016г.

Обществено обсъждане – 15.02.2016г.

Бюджет 2016г.

                                                                  354 173 лв.
                 Държавна издръжка                Местни дейности
283 032 лв.    71 150 лв.
Държавни дейности Преходен остатък Общински  дейности Данъци и такси Остатък
282 732 лв. 291 лв. 71 150 лв. 0

Държавни дейности 282 732лв.

Заплати Други плащания за персонала Осигуровки Държавна Издръжка
207 954лв. 14 700лв. 43 700лв. 16 378лв.
-Заплати на персонала

-205 200 + 2 754

-СБКО – 3% – + Представително облекло

–10200

-Обезщетения с характер на възнаграждение- 2500лв

-Други възнаграждения

–2000

-Пенсионни осигуровки

-Здравни осигуровки

-Вноски УПФ

-Вноски за ДЗПО

–25000

-5200

-10500

-3000

-Храна – 5/6г.

-Медикаменти

-Учебници и книги

-Материали

-Вода, горива, ток

-Облекло и постелъчен материал – /помощен персонол

–4830

 

Общински дейности 71 150лв.

Местни дейности Данъци и такси
71 150лв. 0 лв.
-Храна

-Материали

-Вода, горива, ток

-Командировки

-Застраховки

-Външни услуги

-Текущи ремонти

25 000

2 000

37 000

300

650

5 200

1 000

Издръжка на детската градина 2016г.

87 528лв.

От държавни дейности От общински дейности Общо за 2016г.
16 378лв. 71 150лв. 87 528лв.
Храна 6 048лв. 25 000лв. 31 048лв.
Вода, ток, гориво 4 500лв. 37 000лв. 41 500лв.
Материали 2000 лв. 2 000лв. 2 000лв.
Външни услуги 5200 лв. 5 200лв. 5 200лв.
Текущи ремонти 1000 лв. 1 000лв. 1 000лв.
Застраховки 650лв. 650лв. 650лв.
Командировки

Работно облекло

Квалификация

 

4830 лв.

1000лв.

300лв.

 

 

300лв.

4 830 лв.

1 000лв.

 

Директор – Т. Симеонова
Гл. Счетоводител – К.Маринова

БЛАГОДАРЯ ВИ  ЗА ВНИМАНИЕТО!